KhaledRoshdy

KhaledRoshdy's resumes

  1. 3D Animator

    KhaledRoshdy 3D Animation Cairo, Cairo Governorate, Egypt
    13 Jul 2019